EDAR Riu Ripoll - Depuradora de Cal Piteu

La depuradora de Cal Piteu és l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Sabadell (EDAR Riu Ripoll). Les obres es van iniciar el febrer de 1999. La planta es va inaugurar el març del 2002. Tracta les aigües residuals generades per la conca del riu Ripoll del municipi de Sabadell. Aquestes aigües són interceptades i transportades per una xarxa de col·lectors fins a les estacions de bombament de Sant Oleguer, Poblenou i Can Roqueta, on reben un primer tractament per filtrar els sòlids. Posteriorment, l’aigua és impulsada a la depuradora, que es troba situada al torrent de Can Llobateres, dins el polígon industrial Can Roqueta. La planta consta d’un tractament primari i d’un tractament biològic de l’aigua per a un cabal de 30.000 m3/dia, amb opció de tractament físic i químic. També disposa d’una digestió anaeròbia dels fangs.

Durant el seguiment de les obres de construcció es va localitzar en aquest indret el cementiri més gran de Catalunya, que correspon a un poblat que va viure al pla de Can Roqueta des de fa 3.000 a 2.500 anys, època en què incineraven els morts i se n’enterraven les cendres dins d’una urna. S’hi localitzaren més de 300 d’aquestes urnes que tenien una forma similar a la d’una olla gran, amb tapa inclosa, fetes de terrissa. Al costat de les urnes s’hi han localitzat també altres atuells i objectes rituals que formaven part dels aixovars de les persones enterrades. Tot aquest material és encara en estudi, al Museu d’Història de Sabadell (vegeu Pla de Can Roqueta).

Sabadell té dues Estacions Depuradores d’Aigües Residuals, aquesta i l'EDAR Sant Pau de Riu-sec, que es troben entre les 10 més grans de Catalunya. Totes dues són gestionades per Aigües Sabadell.

L’estació depuradora del Ripoll s’ha construït en aquest indret tan allunyat del riu, pensant de no malmetre’n la llera. Com que és molt més alta que el riu, l’aigua bruta hi ha d’arribar per mitjà d’unes potents bombes ubicades arran de riu. La instal·lació de la depuradora ha comportat l’expropiació d’uns mil metres quadrats de la petita hisenda de Cal Piteu, l’ensotament de la casa i tallar i desviar el camí de Ripollet a Castellar o camí ral de la Serra.

Un cop neta l’aigua, una part és transportada per gravetat, riu amunt, fins a l’alçada del pont de la Salut, al molí d’en Torrella, i d’allà, una altra part és bombada fins prop del pont de la carretera de Castellar, perquè torni a baixar riu avall.

El procés de depuració allibera 337.562 m3 de biogàs anuals, que fins al 2009 es cremaven en una torxa. Des d’aquesta data el gas s’empra per a la generació d’electricitat en règim d’autoconsum. A banda d’eliminar l'emissió de CO2 a l’atmosfera, s’aconsegueix autogenerar el 30% del corrent elèctric de la planta, que inclou els 2.646.000 kWh que consumeix per a bombar contínuament el cabal dels col·lectors, depurar-lo i retornar les aigües netes riu amunt.

Localització
  • EDAR Cal Piteu (2008)
    Autor: F Macià
  • Depuradora de Cal Piteu (2008)
    Autor: F Macià
  • Excavacions a Cal Piteu durant la construcció de la depuradora (desembre 1999). Troballa d'un cementiri amb enterraments d'urnes de l'edat dels metalls
    Autor: Arxiu Fotogràfic de la UES (Lluís Fernàndez)
Comparteix: