Aquesta web te per objectiu facilitar el coneixement i l'accés als productes i serveis oferts i prestats per la Secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell. El seu contingut és propietat de la Secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell  la copia, utilització, reproducció, distribució o altre tipus de comunicació de la informació recollida aura de ser autoritzada per escrit a la Secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell .

La Secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell és reservarà tots els drets de modificar, limitar o cancel·lar l'accés i contingut d'aquesta web en algun moment, no assumint cap responsabilitat sobre l'actualització. Així mateix, la Secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell  es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la seva configuració o prestació, poden fer us de la facultat en algun moment i sense previ avís. Tant a l'accés de la web la  Secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell  com a l’ús de qualsevol informació continguda en el mateix és de exclusiva responsabilitat de la persona usuària, no responen a la Secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell de cap circumstància o mal que poden derivar-se de l'accés o us de la informació no garantint que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut de la seva web, siguin exactes o complertes, eliminant especialment, qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se dels continguts i serveis comercials o d'altre indole de pàgines que es puguin enllaçar electrònicament, directe o indirectament a través de la seva web. El fet que la web de la Secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell , es faci referència a productes, serveis, noms comercials, fabricants, subministradors, etc..., propietats a tercers no constitueix patrocini o recomanació dels mateixos per la part de la Secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell   exclou i deixa de banda qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa d'internet i no admet cap responsabilitat per causa de problemes tècnics.

L'establert a la llei de protecció de dades de caràcter personal, llei orgànica 15 / 1999, del 13 de Desembre, els informem de que les dades sol·licitades a través dels formularis que acompanyen aquesta web són necessaris per formalitzar les relacions entre les parts i seran incorporats, amb les que es puguin obtenir el llarg de la duració de la mateixa, els fitxers automatitzats de la Secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell. Si la persona interessada no permet el tractament de les seves dades als fitxers automatitzats, anteriorment esmentats la prestació del servei i la operació np es podrà realitzar. L'interessat accepta que les seves dades puguin ser utilitzades i ofertes a entitats, empreses o institucions col·laboradores per complir les tasques relacionades amb aquesta relació, per promocionar bens i serveis propis o concertats, i remetre informació de productes complementaris oferts per al grup o altres entitats com la que s'hagués establert convenis de col·laboració. L'interessat té la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades subministrades, en els terminis establerts en la llei, dirigint-se al responsable dels fitxers de dades de la Secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell  info@seccionatura.cat. L'acceptació per que puguin ser tractats o cedits les dades de la forma establerta, sempre té caràcters revocables sense efectes retroactius, conforme els que disposen els articles 6 i 11 de la llei orgànica 15 / 1999, 13 de Desembre.