Agressions, atemptats ecològics

Protegim la Serra de Galliners!

Sol·lictud a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, perquè protegeixi la Serra de Galliners.

La Serra de Galliners, situada al bell mig de la Plana del Vallès, té un paper destacat com a connector biològic dins l’anomenada Via Verda de Sant Llorenç – Collserola. Compta amb característiques naturals, ecològiques i paisatgístiques de rellevància, tal com reforça el fet de gaudir de proteccions i iniciatives de protecció dutes a terme pel mateix l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (municipi al qual pertany), així com per altres entitats socials i ecologistes. Tot seguit en detallem algunes:


- Pla General d’Ordenació (PGO) de Sant Quirze del Vallès: publicat al DOGC el 11/5/2000, on dedica tot un capítol a la protecció de l’espai no urbanitzable del municipi, un 50% del qual es veu inclòs en la Serra de Galliners.

- Via Verda del Vallès: L’ajuntament de Sant Quirze del Vallès edita un fulletó “Boscos i masies de Sant Quirze del Vallès” donant valor explícit a la Serra de Galliners.

- Projecte Mussol: L’abril de 2002, l’Ajuntament en col•laboració amb la Fundació Natura i SEO BirdLife, inicia un estudi per la preservació i millora de la Serra de Galinners, amb què pretén millorar-ne la biodiversitat i el seu entorn, a partir del bon estat de les diferents espècies de rapinyaires nocturns.

- SiTxell: l’any 2005 l’Ajuntament sol•licita aquesta eina per a gestionar els espais no urbanitzables a l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (OTPAT). El SiTxell analitza i valora el sòl no urbanitzable de s de diferents òptiques ambientals, per tal de donar suport i millorar-ne l’ordenació i gestió.

- Parc Agrícola del Vallès: el 6 de maig del 2005, l’Ajunament de Sant Quirze del Vallès, signa les “Bases per a la Protecció del P.A.V.”

- Xarxa Natura 2000: l’any 2006, entitats com l’Adenc i Sant Quirze Natura van sol•licitar entre d’altres, que la Serra de Galliners fos inclosa dins de la XN2000, per les seves qualitats d’espai agroforestal amb conumitats vegetals de gran interès i gran valor com a connector biològic.

- Pla Territorial Metropolità de Barcleona: l’any 2010, el PTMB, estableix per a la Serra de Galliners, la qualificació d’espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari.


El 2 de setembre de 2013 es publicà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la Modificació del Text Refós de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació de Sant Quirze del Vallès. Creiem que aquestes modificacions, que permeten l’augment de la freqüentació de l’espai i de la introducció d’elements antròpics no contemplats fins ara, afectaria directament a les espècies i valors protegits fins al moment, i per tant, sol•licitem:


1) La NO MODIFICACIÓ Puntual del Text Refós de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació de Sant Quirze del Vallès ( Articles 262, 266, 268 i 273), segons la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el dilluns dia 2 de setembre de 2013. Entenem que aquesta modificació és incompatible amb una bona preservació de la biodiversitat de la Serra i posa en evidència la necessitat d’exectuar un nou Pla de Gestió dels espais naturals.


2) Que l’Equip de Govern actual de Sant Quirze del Vallès, no realitzi cap tipus de Modificació Puntual de les Normes Urbanístiques de la Serra de Galliners sense la prèvia Elaboració i implantació d’un Pla de Gestió pels espais naturals del municipi. Aquest Pla de Gestió ha de garantir una gestió integral dels espais naturals del municipi, tenint en compte aspectes importants com la seva diversitat ecològica, connectivitat de l’espai amb la Via Verda, les qualitats paisatgístiques, de lleure, preservació del patrimoni històric, cultural i social, servei de salut i benestar de les persones, compromís amb les generacions futures.
A continuació, presentem l’extracte del text "Modificació del Text Refós de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació de Sant Quirze del Vallès" on es presenten les modificacions per part de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a les quals ens oposem: (Font: Aj. Sant Quirze del Vallès. Enllaç: Text Refós)


“Modificació de l’aparrtat 2 de l’article 262 del text refós de les normes urbanístiques del planejament general del municipi de Sant Quirze del Valles, que en l’actualitat té el següent redactat:

2. Es consideren compatibles els usos ramader, educatiu, cultural, associatiu, de restauració, així com el d’habitatge unifamiliar viculat a l’explotació agrícola.

Queda redactat de la següent manera:

2. Es consideren compatibles els usos ramader, educatiu, cultural, associatiu, de restauració, turismo rural, hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament, així com el d’habitatge unifamiliar viculat a l’explotació agrícola."


"Es modifica l’últim paràgraf de l’article 266 del text refós de les normes urbanístiques del planejament general del municipi de Sant Quirze del Vallès que en l’actualitat té el següent redactat:

- L’Ajuntament podrá exigir un estudi de detall per tal de garantir la correcta inserció paisatgística de les edificacions, d’acord amb els apartats precedents.

Queda redactat de la següent manera:

- L’Ajuntament podrá exigir un Pla Especial Urbanístic de Desenvolupament per l’ordenació volumétrica, per tal de garantir la correcta inserció paisatgística de les edificacions, d’acord amb els apartats precedents.”


“Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 268 del text refós de les normes urbanístiques del planejament general del municipi de Sant Quirze del Vallès que en l’actualitat té el següent redactat:

2. Es consideren compatibles els usos agrícola, educatiu, cultural, així com el d’habitatge unifamiliar vinculat a l’explotació.

3. Es consideren incompatibles els usos d’habitatge en qualsevol altra circumstància, així com el comercial, d’oficines i serveis, hoteler, recreatiu, ramader, associatiu, de restauració, d’emmagatzematge, d’aparcament i estacions de servei, i, en general, qualsevol altre no expressament definit com a dominant o compatible.

Queden redactats de la següent manera:

2. Es consideren compatibles els usos agrícola, de restauració, turisme rural, educatiu, cultural, així com el d’habitatge unifamiliar vinculat a l’explotació.

3. Es consideren incompatibles els usos d’habitatge en qualsevol altra circumstància, així com el comercial, d’oficines i serveis, hoteler, recreatiu, ramader, associatiu, d’emmagatzematge, d’aparcament i estacions de servei, i, en general, qualsevol altre no expressament definit com a dominant o compatible.”


“ Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 273 del text refós de les normes urbanístiques del planejament general del municipi de Sant Quirze del Vallès que en l’actualitat té el següent redactat:

2. Es consideren compatibles els usos forestal, agrícola, educatiu i cultural.

3. Es consideren incompatibles els usos comercial, d’oficines, en qualsevol altra circumstància, així com el comercial, d’oficines i serveis, hoteler, recretaiu, ramader, associatiu, de restauració, d’emmagatzematge, d’aparcament i estacions de servei i, en general, qualsevol altre no expressament definit com a dominant o compatible inclosos els usos agrícoles no integrats a una explotació.

Queden redactats de la següent manera:

2. Es consideren compatibles els usos forestal, agrícola, educatiu, cultural, de restauració, turisme rural, hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament, en masos i masies preexistents a l’aprovació del text refós del PGOU vigent, mitjançant un Pla Especial.

3. Es consideren incompatibles els seus usos comercial, d’oficines, en qualsevol altra circumstància, així com el comercial, d’oficines i serveis, recreatiu, ramader, associatiu, d’emmagatzematge, d’aparcament i estacions de servei i , en general, qualsevol altre no expressament definit com a dominant o compatible inclosos els usos agrícoles no integrats a una explotació”


 


 

Comparteix: